"EZ DUGU ASMORIK GIPUZKOAN NATURA 2000 SAREA GARATZEKO"

Arantza Ariztimuño (PNV)

Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendi Zuzendaria

Gipuzkoako natura kontserbatzeko ardura duen pertsona (Donostian, 2015eko azaroan)2019/02/28

Baskegurren bihurrikeriak

Gipuzkoako bederatzi udalek onartu dute dagoeneko beren pinudiak fumigatzearen aurkako mozioa: Oiartzun, Mutriku, Errenteria, Alegia, Legazpia, Irun, Ordizia, Zumaia eta Usurbilek, hain zuzen. Datozela gehiago!

Egurgileen lobbya eta administrazioan dituzten lortzaileak kexu dira, hori guztia ezjakintasunaren eta kalitateko informazio urriaren ondorio dela diotela.

Egia ote da? Ez ginenez geure buruaz askorik fio, Alkartasuna Fundazioak Billabonan antolatu zuen mahai ingurura azaldu ginen eta Baskegurko Zuzendari Nagusi Oscar Azkarateri galdetu genion ea egia zen bere presidente Federico Saizek Onda Ceron esandakoa, alegia, mendia urtean hirutan fumatu nahi dutela, 35 urtez. Baina Oscar Azkaratek nahiago izan zuen keaz mintzatu.

Barrura audioa!Barrura bideoa!Horrenbestez, errezeloa dugu Baskegurko gizonak ez ote zaizkigun gezurra esaten ari, aurpegira, beren babesle politiko Arantza Tapia sailburua bezain lotsagabe, bai guri, bai gainerako herritarrei. Ez dute nahi boto-emaileek jakitea zenbaterainoko prezioa —ingurumenekoa, osasunekoa zein ekonomikoa— ordain arazi nahi diguten behea jota dagoen negozioari eusteko. Zer esanik ez, berena eta ez beste inorena duten negozioa noski.

Baskegur y los cerros de Úbeda

Ya son nueve los ayuntamientos de Gipuzkoa que han aprobado mociones contrarias a la fumigación de sus pinares: Oiartzun, Mutriku, Errenteria, Alegia, Legazpia, Irun, Ordizia, Zumaia y Usurbil. Que cunda el ejemplo.

Desde el lobby maderero y sus conseguidores en la administración se quejan de que todo ello es fruto del desconocimiento, que no hay información de calidad.

¿Será verdad? Intrigados, acudimos a la mesa redonda organizada por Alkartasuna Fundazioa en Billabona y preguntamos a Oscar Azkarate, Director General de Baskegur, si era verdad lo manifestado por su presidente Federico Saiz en Onda Cero: que pretendían fumigar el monte tres veces al año durante 35 años. Pero Oscar Azkarate prefirió hablar del tiempo.

¡Dentro audio!¡Dentro vídeo!Con lo que intuimos que los hombres de Baskegur, siguiendo el estilo de su madrina política la consejera Arantza Tapia y con su mismo descaro, nos están mintiendo nuevamente a la cara, a nosotros y a la ciudadanía. No quieren que los votantes sepan qué exorbitante precio ambiental, sanitario y económico nos quieren hacer pagar para salvar un negocio ruinoso, pero que, al fin y al cabo, es su negocio.

2019/02/27

Hauteskundeak 2019: ingurumen-klausulak zeharkako politika gisa


Aurtengo udaberrian bi hauteskunde izango ditugula eta, boto-emaileei eta oro har herritarrei informazio egokia aurkeztearren, otsailaren 26an dokumentu bat, hainbat deialdi publikotan ingurumen-arloko klausula orokorrak gehitzea proposatzen genuenekoa, helarazi zien Naturkonek Gipuzkoako Batzar Nagusietan eta Eusko Legebiltzarrean odezkatuta dauden indar politiko guztiei, hura aztertu eta gaiari buruz zer iritzi eta proposamen duten azal dezatela eskatuz.

Ehizaren eta arrantzaren kudeaketari buruzko beste dokumentu bat helaraziko die aurki, eskaera berberarekin.

Hemendik denbora batera haiek emandako erantzunak bildu eta aurkeztuko ditugu.------------------------------------------------------------------------------------------------

Euskal erakunde publikoen diru-laguntzak
arautzen dituzten oinarrietan
ingurumenaren eta kontserbazioaren aldeko baldintzak
gehitzeko eskaera

(2017ko uztailean Naturkon Gipuzkoak Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailari aurkeztua 
eta Eusko Legebiltzarreko, Batzar Nagusietako eta Euskal Autonomia Erkidegoko Udal eta Mankomunitate guztietako ordezkari eta talde politiko guztiei jakinarazia) 
  
Naturkon
Naturaren  Kontserbazioa  Gipuzkoan

Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Sailari
bidali zaio idatzi hau eta, jakingarri gisa,
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundien, Udalen
eta Zerbitzu Mankomunitateen administrazio-organoei ere bai.
Halaber Eusko Legebiltzarreko
eta hiru lurralde historikoetako Batzar Orokorretako taldeei.

Administrazio-kudeaketaren fragmentazioak, oro har, sektorekako espezializazio handiagoa dakar eta, beraz, aldian aldiko sektorean zerbitzu hobea ere bai. Haatik, fragmentazio horrek berak disfuntzioak ere ekartzen ditu maiz, ekintzak abiarazten dituen sektorean ez beste guztietan kalteak eragiten baitira beste departamenduek kudeatzen dituzten politika publikoen helburuen kontrako ondorioak ekarrita. Hala, alde batetik sektore batean lortzen den onura beste sektoreetan eragindako kalteekin batera iristen da, eta zalantzan jar liteke neurriak gizarteari eta interes orokorrari egiten dion ustezko onura.
---------------------
 
Halako disfuntzioen kalteak ahal beste leuntzearren, aspaldi xedatu ziren hainbat aurreikuspen, sail guztiek errespetatu beharreko zeharkako araubide moduan. Esaterako, gure eremuan baditugu zenbait araubide erosketa eta kontratazio publikoko prozeduretan hondakinen bolumena eta energia gastua ahal bezain urriak izan daitezen; gardentasuna, parte hartze librea eta merkatu-askatasuna ez ezik, esleipendunaren langileen lan-eskubideak, genero-berdintasuna eta abar luze bat ere errespeta dezaten.
Hizkuntza-normalizazioarekin zerikusia duten zeharkako politikak ere badute beren zuzeneko eta berariazko isla kontratazio- eta hautaketa-prozesuetan eta laguntza-deialdietan, dela bete beharreko baldintza gisa, dela lehian baloratu beharreko irizpide gisa.
Haurren babesean ere aplikatu izan dira zeharkako klausulak  laguntza eta diru-laguntza deialdietan. Katalunian, esaterako, bortxatzaileen erregistroko ziurtagiria eskatzen hasiak dira adingabeei zuzendutako nahiz batez ere adingabeekiko tratua duten jarduera kulturaletarako diru-laguntzak jaso eman ahal izateko.
Beste hainbeste esan liteke gutxieneko araubide eta jokabide etiko batzuei jarraitzeko exijentzia dela eta: administrazioari ez ezik, hark diruz lagundu beharreko pertsona, enpresa zein erakundeei ere exijitzen zaie horiek betetzea.
Eusko Jaurlaritzan bertan, oraintsu idatzi berriak dira sari, beka, laguntza eta diru-laguntza deialdietako oinarrietan gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren aldeko irizpideak aplikatzen lagunduko duten klausulak behar bezala gehitzeko gomendio eta argibideak. Hainbat eragilek hartu dute parte horiek biltzen dituen dokumentua prestatzen, horien buru Emakunde izanik, noski,  eskumen nagusiaren titularra denez.

---------------------

Naturaren eta haren kontserbazioaren aldeko elkarteek osatutako erakundea garenez, Naturkonen ederki asko dakigu joera handia, bereziki handia, dutela horiek, naturak eta kontserbazioak alegia, administrazio sektorialek diruz lagundutako jardueren eragin kaltegarriak pairatzeko. Ezin konta ahala jarduera laguntzen dituzte administrazio publikoek, kirol arlokoak, kulturalak, aisialdikoak, turistikoak eta, naturarekiko gutxieneko begirunerik eta kalterik ez eragiteko gutxieneko neurririk erakusten ez dutenak. Ondorioak negargarriak izan ohi dira, inguru naturalaren kaltean, jakina.
Are mingarriagoa da, gainera, espezie babestuei eragiten dietenean halako jarduerek kaltea, hainbat espezieren ugalketa, migrazioa, oinarrizko portaera edo atsedena oztopatzen dutenean, besterik gabe suntsitzen direnean eta, bereziki, botere publikoek diruz lagundutako jarduera horiek naturagune babestuetan antolatzen direnean edo haiei zuzenean eragiten dietenean.
Gero eta sarriago gertatzen dira halakoak, eta gero eta dimentsio handiagokoak izan ohi dira, ‘abenturako’ jarduerek, turismoak eta, gero eta jarraitzaile gehiago baitituzte eta halako ekimenen antolatzaileek haientzako kondizio ezin hobeak aurkitu baitituzte landa-eremuan eta naturaguneetan. Kontzertuak, mendi-lasterketak, nekazaritzako elikagaien feriak, festak, erromeriak, motordun ibilgailuen zeharkaldiak… inoiz baino maizago antolatzen dira naturagune babestuetan, gero eta irisgarriagoak baitira eta, beraz, kalte hartzeko aukera gehiago baitute. Hori gutxi ez, eta parte-hartzaile arruntak naturan egoki portatzeko eta behar bezala errespetatzeko prestakuntzarik ez du izaten gehienetan.

---------------------

Horregatik guztiagatik uste dugu interesgarria ez ezik, behar-beharrezkoa ere badela ahalik eta lasterren dokumentu orokor bat egitea, gizon-emakumeen berdintasunaren aldeko irizpideen kasuan egindakoaren antzera, natura eta ingurumena errespetatzeko eta babesteko irizpideak ere aintzat har daitezen euskal administrazio publikoek jarduerak diruz nahiz bestela laguntzeko nahiz saritzeko argitaratzen dituzten oinarrietako baldintzetan, horiei gehitu beharreko klausulak gehituz, hala lehia bidezko deialdietan, nola, are motibo handiagorekin, erantzukizun handiagoa baitute, berariaz ematen dituzten zuzeneko laguntzetan eta diru-laguntza izendunetan ere.
Eta, koherentzia hutsez, ez baita inola ere etikoa nork bere burua salbuestea besteei exijitzen dizkien kondizioak betetzeko obligaziotik, euskal administrazio publikoek berek, zeinek bere eskumeneko arloan eta nork bere politika publikoen baitan, zuzenean antolatutako nahiz sustatutako jardueretan ere jaso behar lirateke irizpide horiek.

---------------------

Hori guztia dela eta, Naturkon - Naturaren Kontserbazioa Gipuzkoan kolektiboak Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Sailari eskatzen dio albait lehen abiaraz dezala, eta gida dezala, gizon-emakumeen berdintasuna sustatzeko kasuan egindakoaren antzeko prozesu bat eta euskal administrazio publikoentzako gida moduko dokumentu bat sor dezala haren bitartez, nork bere sari, beka, laguntza eta diru-laguntza deialdi publiko guztietan gehi ditzaten berek lagundutako nahiz saritutako jarduerek naturari, ingurumenari eta horien kontserbazioari kalterik ez eragiteko behar diren klausulak.

Zarautzen, 2017ko uztailaren 13an

Elecciones 2019: clausulas ambientales como política transversal


A raíz de la doble convocatoria electoral de la próxima primavera, y al objeto de proporcionar a los electores y a la ciudadanía en general información cualificada, en fecha 26 de febrero, Naturkon remitió a todas las fuerzas políticas representadas en las Juntas Generales de Gipuzkoa y en el Parlamento Vasco un documento relativo a la propuesta que les planteamos hace casi dos años sobre el establecimiento de cláusulas ambientales generales en una serie de convocatorias públicas, con el ruego de que lo estudien y expongan sus criterios y propuestas al respecto. 

Próximamente remitiremos un documento similar sobre la gestión de la caza y de la pesca, con el mismo ruego. 

De aquí a un tiempo recopilaremos y presentaremos cumplidamente las respuestas recibidas.


------------------------------------------------------------------------------------------------


Petición de inclusión de
cláusulas de carácter ambiental y conservacionista
en las bases que regulan la concesión
de ayudas y subvenciones
de las instituciones públicas vascas
(Presentada en julio de 2017 por Naturkon Gipuzkoa al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco y comunicada a todos los representantes y grupos políticos de Parlamento Vasco, Juntas Generales, Ayuntamientos y Mancomunidades de la Comunidad Autónoma Vasca)
  
Naturkon
Naturaren  Kontserbazioa  Gipuzkoan
Este escrito se dirige al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco
y, con carácter informativo, a órganos administrativos de
Diputaciones Forales, Ayuntamientos y Mancomunidades de Servicios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa,
así como a los Grupos Parlamentarios del Parlamento Vasco
y a los Grupos Junteros de las Juntas Generales de  los tres territorios históricos.

La fragmentación de la gestión administrativa se traduce generalmente en una mayor especialización sectorial y por ende en un mejor servicio al sector de la sociedad implicado. Sin embargo, dicha fragmentación a menudo conlleva disfunciones en forma de acciones que generan perjuicios en sectores diferentes al gestionado por el departamento administrativo actor y acarrean consecuencias contrarias a las políticas públicas gestionadas por otros departamentos, de manera que el beneficio sectorial obtenido por un lado se acompaña de perjuicios que a menudo ponen en entredicho el resultado global para la sociedad y el interés general.

Como forma de paliar en la medida de lo posible dichas disfunciones, hace tiempo que se han incorporado previsiones en forma de directrices transversales a respetar por la totalidad de los departamentos. Así, en nuestro territorio contamos con normas orientadas a conseguir que los procedimientos de compra y contratación pública, por ejemplo, contribuyan a minimizar la generación de residuos y el gasto energético, que sean respetuosos no sólo con la transparencia, libre concurrencia y libertad de mercado, sino también con los derechos laborales del personal de las empresas contratadas, con los principios relacionados con la igualdad de género… etc.

Las políticas transversales relacionadas con la normalización lingüística tienen igualmente reflejo positivo y expreso en los procesos de contratación y en las convocatorias de ayudas y subvenciones, tanto en forma de obligaciones a cumplir como de criterio valorable dentro de la concurrencia competitiva.

Otro ámbito en el que existen experiencias de aplicación de cláusulas transversales en convocatorias de ayudas y subvenciones es la protección de la infancia. Así, por ejemplo, en Cataluña se exigen certificaciones del registro de abusadores para poder recibir ayudas públicas, siempre que las actividades culturales a subvencionar estén dirigidas a menores o supongan un trato predominante con menores.

Otro tanto se puede decir de unas mínimas condiciones éticas a observar en todo caso en el comportamiento no solo de la administración, sino también en el proceder de las personas, empresas y entidades a las que la administración subvenciona.

Recientemente se han redactado en el Gobierno Vasco una serie de recomendaciones y directrices para incluir adecuadamente en las convocatorias de becas, ayudas, subvenciones y premios las cláusulas que hagan aplicar los criterios de igualdad entre hombres y mujeres, reunidas en un documento cuyo proceso de elaboración ha contado con la participación de múltiples agentes, entre los que, como es lógico, se cuenta la entidad titular de la competencia principal, Emakunde.
 
---------------------

Como entidad integrada por asociaciones naturalistas y conservacionistas, Naturkon tiene constancia de que la protección de la naturaleza y su conservación constituyen un ámbito especialmente propenso a sufrir afecciones innecesarias como consecuencia de actividades subvencionadas por administraciones sectoriales. Son innumerables los eventos de tipo deportivo, cultural, lúdico, turístico… etc., subvencionados por los poderes públicos que no observan las mínimas normas en forma de cautelas, de acciones preventivas, de omisión de determinados comportamientos… etc. que acaban con un saldo desolador en cuanto a la conservación del medio.

Ello es especialmente sangrante cuando los mayores receptores del daño son especies protegidas, cuando se interfiere con la reproducción o con la migración de algunas especies, cuando directamente se las elimina y, muy especialmente, cuando las actividades subvencionadas por los poderes públicos transcurren en espacios naturales protegidos, o los afectan directamente.

Son situaciones cada vez más frecuentes y cada vez más intensas, toda vez que la afición a actividades ‘de aventura’, al turismo, al excursionismo, etc. va en aumento, y los organizadores de determinadas actividades han encontrado en el medio rural o incluso en zonas naturales unas condiciones especialmente atractivas para sus intereses. Conciertos, carreras de montaña, ferias agroalimentarias, fiestas, romerías de montaña, travesías motorizadas… etc. son cada vez más frecuentes en estos lugares, que se vuelvan cada vez más accesibles y por lo tanto más susceptibles de sufrir daños. A lo que hay que añadir la exigua preparación previa del usuario medio para observar unos determinados comportamientos éticos.
 
---------------------

Creemos por ello que es no solo interesante sino absolutamente necesario elaborar un documento general en la línea del elaborado en el caso de los parámetros de igualdad entre mujeres y hombres, para impulsar la incorporación de los criterios de protección ambiental y natural, mediante la inclusión de las cláusulas oportunas, al condicionado y la regulación de las bases de las becas, ayudas, premios y subvenciones que convoquen las administraciones públicas vascas, incluyendo no sólo las que se conceden en régimen de concurrencia competitiva, sino también, con mayor motivo dada la mayor responsabilidad institucional en que se incurre, las subvenciones directas y nominativas.

Y por pura coherencia, como no resulta en absoluto ético imponer a terceros condiciones de cuyo cumplimiento uno mismo se exime, dichos criterios deberían ser incorporados asimismo a las actividades directamente organizadas o impulsadas por las propias administraciones públicas vascas en el marco de sus respectivas políticas públicas.
 
---------------------

Por todo ello, Naturkon - Naturaren Kontserbazioa Gipuzkoan insta al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco a que acometa a la mayor brevedad y lidere un proceso similar al ya realizado en el ámbito de la igualdad de género, y elabore un documento que sirva de guía a las administraciones públicas vascas para que incorporen en todas sus respectivas convocatorias públicas de ayudas, subvenciones, becas y premios las cláusulas necesarias para evitar que las actividades premiadas, ayudadas o subvencionadas causen perjuicios al medio ambiente y a su conservación.

2019/02/25

Elecciones 2019: Política forestal y partidos políticos

A raíz de la doble convocatoria electoral de la próxima primavera, y al objeto de proporcionar a los electores y a la ciudadanía en general información cualificada, la semana pasada Naturkon remitió a todas las fuerzas políticas representadas en las Juntas Generales de Gipuzkoa y en el Parlamento Vasco un documento relativo a la política forestal, con el ruego de que lo estudien y expongan sus criterios y propuestas al respecto. 

Próximamente remitiremos un documento similar sobre la gestión de la caza y de la pesca, con el mismo ruego. 

De aquí a un tiempo recopilaremos y presentaremos cumplidamente las respuestas recibidas.


NECESIDAD DE UN CAMBIO EN LA POLITICA FORESTAL DE GIPUZKOA

Desde el otoño pasado la actividad forestal destaca en los titulares de los medios de Gipuzkoa y Bizkaia. Nuestro paisaje está enrojeciendo y se está pelando, y no solo porque los pinares están afectados por la plaga aquí y allá, sino sobre todo porque están talando de forma intensiva, con maquinaria pesada y a base de matarrasas, por mor de extraer como sea la madera del monte. Nuevamente acabarán arrastradas por el agua a los ríos y a la mar toneladas y más toneladas de tierra, aumentando la erosión y el empobrecimiento del suelo. Da igual que el terreno sea público o privado, esté en un espacio protegido o pertenezca a la Red Natura 2000.

En las políticas públicas forestales de la administración manda el sector maderero. La actividad forestal se regula en beneficio de aquél, como si la única opción para gestionar nuestros montes fuera el modelo intensivo de explotación en monocultivo de especies exóticas. No se toman en consideración los impactos ambientales a la hora de mantener, a base de inyectar dinero público, esta actividad, que cada vez resulta menos rentable para baserritarras y demás pequeños propietarios. Es escandaloso el clientelismo político que practica el PNV, siempre perjudicial para el medio ambiente. Pero por mucho que este modelo de explotación haya provocado la actual e inocultable crisis, a la que no se le atisba salida, nuestra administración continúa aferrada al mismo: reorganiza las subvenciones para la corta y promueve fumigar las masas de pino desde aeronaves con óxido cuproso sin establecer su inocuidad, así como la sustitución del pino insignis por otras especies exóticas de crecimiento rápido, como coníferas y eucaliptos. En resumen, apuntalar como sea una política organizada con el objetivo de alimentar al sector maderero. Eso y no otra cosa es lo que plantea nuestra administración ante la actual crisis ambiental.


Necesidad de políticas forestales realmente innovadoras

Este pueblo, tan adelantado y tan innovador en lo que respecta a otros sectores económicos, no abandona planteamientos propios del siglo XIX en el sector primario, sin atender a los perjuicios que la actividad humana causa al medio ambiente. En Gipuzkoa apenas quedan bosques naturales (en la CAV ya han desaparecido el 75 % de los bosques originarios), los minúsculos rodales que conservamos están en una situación deplorable, con una biodiversidad absolutamente descompuesta. Hemos llenado el territorio de plantaciones madereras, destinando a la producción de madera tanto montes privados como públicos. La responsabilidad de gestionar nuestro entorno natural y sus valores naturales corresponde a la Diputación, y por lo tanto es exigible que al menos en los montes de utilidad pública de titularidad pública y en los espacios naturales protegidos priorice otras políticas, orientadas a la restauración de un patrimonio que es de todos, recuperando el bosque autóctono (robledal, hayedo, encinar, melojar…) y abandonando al producción maderera. Pero no es el caso.

En un país con un clima y una orografía como la nuestra, el sostén del medio ambiente es el bosque. Del bosque obtenemos el agua y es el bosque el que retiene la tierra. Hemos explotado nuestros bosques desde siempre, y sabemos qué consecuencias tiene no hacerlo de forma sostenible; de hecho los hemos llevado casi hasta su desaparición. Pero no hemos aprendido nada del pasado, no hemos cambiado nuestra forma de mirar al bosque ni de entender el bosque. En los países desarrollados hace mucho que se produjo ese debate. No hay más que mirar al norte de Europa para encontrar otras políticas forestales. Utilizan especies autóctonas para las plantaciones; ni qué decir tiene que es para obtener beneficio. También tenemos ejemplos alternativos en Araba y Nafarroa.

Pero para ello también debe cambiar la industria de la madera. Hay que dar salida a la madera de más calidad y crecimiento más lento, pero eso es algo para lo que la actual industria no está dispuesta. Al parecer le es más beneficiosa la madera barata. Y es un chollo. Acaban de acumular toneladas y más toneladas, madera para varios años, a un precio irrisorio. Los propietarios están en una situación preocupante; no así la industria maderera. Recientemente han presentado los planteamientos a futuro del consorcio Basotek. Hablan de bioeconomía, bioetiquetado, economía sostenible, química verde y bioeficiencia: de “Basoa  4.0” en definitiva, una estrategia que agrupa varias áreas de I+D+i. Palabras, palabras huecas, cuyo objeto no es otro que proporcionar nuevas salidas a la madera de baja calidad que se obtiene de las especies de crecimiento rápido. Pero sin hacer la más mínima reflexión sobre los daños ambientales que genera dicha actividad. Quieren aferrarse al modelo caiga quien caiga, poniendo nuestros montes al servicio de una industria concreta. Y les sale rentable.


Más allá de la madera, todos los servicios del bosque

El bosque proporciona otros beneficios además de la madera: agua, recreo, alimento… salud. En otras palabras, nos ofrecen servicios ecosistémicos, que es posible medir en dinero. Estos servicios son mucho más beneficiosos que la madera, y pueden ser aún más rentables si cambiamos la política forestal. El colectivo de entidades naturalistas y grupos ecologistas Naturkon Gipuzkoa ha identificado los ejes y el equipo de trabajo que deberían constituir el punto de partida para ese cambio: el Consejo de la Biodiversidad. Es competencia de la Diputación poner en marcha este consejo y diseñar la nueva política forestal. La crisis que atraviesa el sector primario reclama un cambio sistémico, una modernización que asocie la explotación del medio natural con su conservación y que se ubique en el paradigma de la crisis ecológica global. Nos estamos jugando el futuro.


NATURKON Gipuzkoa


Hauteskundeak 2019: baso-politika eta alderdi politikoak

Aurtengo udaberrian bi hauteskunde izango ditugula eta, boto-emaileei eta oro har herritarrei informazio egokia aurkeztearrren, joan den astean baso-politikari buruzko dokumentu bat helarazi zien Naturkonek Gipuzkoako Batzar Nagusietan eta Eusko Legebiltzarrean odezkatuta dauden indar politiko guztiei, hura aztertu eta gaiari buruz zer iritzi eta proposamen duten azal dezatela eskatuz.

Ehizaren eta arrantzaren kudeaketari buruzko beste dokumentu bat helaraziko die aurki, eskaera berberarekin.

Hemendik denbora batera haiek emandako erantzunak bildu eta aurkeztuko ditugu.


BASOGINTZAN ALDAKETA BEHARRA GIPUZKOAN

Iazko udazkenetik iritzi publikoan dagoen gaia da basogintza Gipuzkoan eta Bizkaian. Gure paisaia gorritzen ari da, eta ez han eta hemen pinudiak gaitzak jota daudelako, baita egurra modu intentsiboan makinaria astunarekin eta matarrasen bidez menditik atera beharraren beharrarengatik mendi-lurrak gero eta soilduagoak ageri zaizkigulako. Beste behin ere, makina bat tona lur erreketara eta itsasora, lurzoruaren higadura eta pobretzea areagotuz. Berdin eremu publikoa ala pribatua izan, naturagune babestua edo Natura 2000 Sarea.

Egurraren sektoreak agintzen du administrazioko baso politika publikoetan. Haien mesedetara arautzen da basogintza, gure mendien kudeaketarako aukera bakarra espezie exotikoen monolaborantzan oinarritutako ustiapen eredu intentsiboa bailitzan. Ingurumen kalteak aintzat hartu gabe, diru publikoak sostengatzen du baserritar eta gainerako lurjabe txikientzat gero eta errentagarritasun gutxiago duen jarduera hau. Salagarria da EAJk praktikatzen duen klientelismo politikoa, beti Ingurumenaren kalterako. Baina, ustiapen-eredu honek ezkutatu ezin den aterabiderik gabeko krisia eragin badu ere, gure administrazioa tematuta dago eredu honi eusten. Egurra mozteko diru-laguntzak berrantolatu, pinudiak eraginik izango duen frogatu ez den oxido kuprosoarekin airez fumigatu eta pinuak hazkuntza azkarreko beste konifero eta zuhaitz espezie exotikoekin ordezkatzea (eukaliptoa barne): alegia, egurraren sektorea elikatzeko egituratutako politikari nola edo hala eutsi, hori da gure administrazioaren planteamendua ingurumen krisi honen aurrean.


Benetako baso politika berritzaileen beharra

Bestelako ekonomia-sektoreetan hain aurreratua omen den eta hainbeste aurreratu omen duen herri honek, lehen sektorean XIX. mendeko jokamoldeekin dihardu, gizakiaren jarduerak ingurumenean duen eraginean arretarik jarri gabe. Gipuzkoan ez daukagu apenas baso naturalik (EAEn ere jatorrizko basoen %75a desagertu da dagoeneko), dauzkagun sail txikiak egoera ekologiko negargarrian daude, bioaniztasuna guztiz kaltetuta. Egur landaketez josi dugu lurraldea, egurra ateratzera bideratuta mendi publiko zein pribatuak. Aldundiarena da gure ingurune naturala eta natur balioak kudeatzeko eskumena,  eta beraz, espero zitekeen gutxienez publikoak diren herri onurako mendietan eta naturagune babestuetan guztiona den ondarea berreskuratzeko bestelako politikak lehenestea, bertako basoak berreskuratuz (hariztiak, pagadiak, artadiak edo ameztiak) eta egur ekoizpena bertan behera utziz. Baina, ez da kasua.

Gurea bezalako klima eta orografia duen herrian basoa da natur ingurumenaren sostengua. Basotik eskuratzen dugu ura, basoak eusten dio gure lurrari. Betidanik ustiatu ditugu gure basoak, egurra modu ez jasangarrian ateratzeak dituen ondorioak ezagunak zaizkigu: basoak ia desagertzera eraman baititugu. Baina, iraganetik ez dugu ezer ikasi, ez dugu basoa ulertzeko eta ikusteko moduan aldatu. Herri aurreratuetan aspaldi eman zen eztabaida hau. Ipar Europara begiratu besterik ez dago bestelako basogintza-politikak ikusteko. Landaketak egiteko bertako espezieak erabiltzen dituzte, noski, etekina ateratzeko. Nafarroan eta Araban ere baditugu bestelako ereduak.

Baina, horretarako egurgintzaren industriak ere aldatu behar du. Hazkuntza geldoagoa eta kalitate handiagoa duen egurrari aterabidea eman behar zaio, eta hori da hemengo industria egiteko prest ez dagoena. Egur merkea mesedegarriagoa zaio nonbait. Eta pagotxa da. Datozen urteetarako tonak pilatu dituzte hutsaren hurrengo prezioan. Jabeak kezkatzeko moduko egoeran daude, ez horrela egurgintzaren industria. Oraintsu aurkeztu berri dituzte Basotek partzuergoaren etorkizuneko planteamenduak. Bioekonomiaz, bio-etiketaz, ekonomia iraunkorraz, kimika berdeaz eta bioefizientziaz ari dira: Basoa 4.0 alajaina, I+G+B diziplinak biltzen dituen estrategia. Hitzak, hitz hutsak, hazkuntza azkarreko espezieen bidez lortutako kalitate eskaseko egurrari aterabide berriak emateko. Baina, horrek ingurumenean duen kalteaz hausnarketarik txikiena egin gabe. Nola edo hala, ereduari eutsi nahi diote, gure mendiak industria jakin baten mesedetan jarri. Errentagarria zaie.


Egurraz gain, basoen zerbitzu guztiak 
Basoak egurra ez den bestelako onurak ematen ditu: ura, aisialdia, jakiak, …osasuna. Beste modu batera esanda, basoek zerbitzu ekosistemikoak eskaintzen dizkigute eta hauek dirutan neur daitezke. Zerbitzu hauek egurra baino askoz ere onuragarriagoak dira, eta errentagarriagoak izan daitezke baso-politikak aldatuta. Naturkon Gipuzkoako natur talde eta talde ekologisten elkarteak irudikatu ditu horretarako abiapuntua beharko luketen ardatzak eta lan-taldea: Bioaniztasunaren kontseilua. Aldundiari dagokio kontseilu hau martxan jarri eta baso-politika berria diseinatzea. Lehen sektoreak bizi duen krisiak sistema-aldaketa eskatzen du, modernizazioa, natur ingurunearen ustiapena kontserbazioarekin uztartuz, krisi ekologiko globalaren paradigman kokatzeko. Etorkizuna dago jokoan.


NATURKON (Gipuzkoako Natur Talde eta Talde Ekologisten elkartea)