"EZ DUGU ASMORIK GIPUZKOAN NATURA 2000 SAREA GARATZEKO"

Arantza Ariztimuño (PNV)

Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendi Zuzendaria

Gipuzkoako natura kontserbatzeko ardura duen pertsona (Donostian, 2015eko azaroan)2018/04/18

NATURKON GIPUZKOA TALDEAK ZORIONDU EGIN DU GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA, HONEK UKO EGIN BAITIO URKULUKO URTEGIAN ESPEZIE INBADITZAILEAK ARRANTZATZEN BAIMENTZEARI


2018. urtean ezin izango da Gipuzkoan arrain-espezie inbaditzailerik harrapatu. Iaz ez bezala, aurten Auzitegi Gorenaren jurisprudentziari men egitea erabaki du azkenean Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta baztertu egin du kirol-arrantza espezie inbaditzaileen kontra egiteko neurri gisa aurkezteko aukera, bidegabea dela onartuta.
Auzitegi Gorenak 2016an emandako epai batek behin betiko erabakitzat jo zuen legearen kontrakoa dela espezie exotikoak (ez bakarrik inbaditzaileak, exotiko guzti-guztiak) ehizatzen eta arrantzatzen baimentzea, horrela ez bailirateke sekula desagerraraziko. Aitzitik, Aldundiak ezinbesteko obligazioa du espezie inbaditzaileen kontra jardutea. 
Ez da ahaztu behar Gipuzkoako uretan espezie exotikoak agertu izanaren zuzeneko erantzukizun historikoa dutela kirol-arrantzaleek eta Aldundiak berak, berariaz ekarri eta askatu izan baitituzte bertan kanpotik ekarritako espezieak, bertakoek baino ‘joko’ gehiago ematen zutelakoan baina ondorio ekologikoak behar bezala aurreikusi eta baloratu gabe. Beste hainbeste esan daiteke, apalago bada ere, zenbait hegazti aloktonori buruz: ehiztariei plazer ematearren askatu zituzten mendian. Gorenaren epaia txukun aplikatuko bada, ordea, arrain exotikoak ez ezik, seinaledun karramarroa eta faisaia ere baztertu beharko ditu Aldundiak ehizaren eta arrantzaren bidez ustiatu daitezkeen espezieen zerrendetatik.
Naturkon Gipuzkoa Taldeak biziki zoriondu nahi du Gipuzkoako Foru Aldundia, eta erabaki hori beste erabaki-sorta luze baten aitzindaria izatea espero du, hala nola espezie inbaditzaileen kontra jarduteko lehentasunak finkatzean haiek eragiten duten kalte ekonomikoa ez ezik kalte ekologikoa ere izatea aintzat, eta haien aurkako plangintza serio eta eraginkor bat lehenbailehen diseinatzea, diruz behar bezala hornitzea eta gogotik gauzatzea.

NATURKON GIPUZKOA TALDEA

NATURKON GIPUZKOA TALDEA HA FELICITADO A LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA POR HABER RENUNCIADO A PERMITIR LA PESCA DE ESPECIES INVASORAS EN EL PANTANO DE URKULU


En 2018 no se podrá pescar especies invasoras en Gipuzkoa. Al contrario que el año pasado, en éste la Diputación ha acatado la jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto, y ha renunciado a presentar la pesca recreativa como método de lucha contra las especies invasoras, aceptando la improcedencia de dicha opción.

Una sentencia dictada en 2016 por el Tribunal Supremo estableció definitivamente que es contrario a la ley permitir la caza y la pesca de las especies exóticas (no sólo las invasoras, sino TODAS las exóticas), pues ello conllevaría la perpetuación de su presencia entre nosotros. Al contrario, la Diputación tiene la irrenunciable obligación de combatir a las especies invasoras.

No hay que olvidar que la presencia de especies exóticas en aguas guipuzcoanas es responsabilidad directa de las sueltas deliberadas efectuadas por pescadores deportivos y por la propia Diputación, pues, supuestamente, ‘daban más juego’ que las autóctonas, sin prever correctamente las consecuencias ecológicas de sus acciones. Otro tanto cabe decir, a un nivel más modesto, sobre varias especies de aves alóctonas: se introdujeron deliberadamente en el medio natural por complacer a los cazadores. El alcance de la sentencia del Supremo abarca no solo a los peces exóticos, sino a todas las especies exóticas, como el cangrejo señal y el faisán, especies que la Diputación deberá asimismo eliminar de sus órdenes anuales de caza y de pesca.

Naturkon Gipuzkoa Taldea felicita vivamente a la Diputación Foral de Gipuzkoa y espera que la presente sea la precursora de una larga lista de decisiones venideras, como, por ejemplo, tomar en cuenta, a la hora de establecer las prioridades de la lucha contra las especies invasoras, además de su impacto económico, su impacto ecológico, y que a la mayor brevedad se diseñe, se financie convenientemente y se ejecute una planificación efectiva para combatirlas.


NATURKON GIPUZKOA TALDEA

2018/04/16

GFAren baso-politikari buruz, beste behin...

*|MC:SUBJECT|*
PRENTSA-OHARRA

2018-04-16
Ikusi nabigatzailean

Basoetarako laguntzak?
Iruzurra!Gaur bertan argitaratu da “Gipuzkoako basoak zaindu, hobetu eta ugaritzeko” diru-laguntzak eta horiek emateko oinarri arautzaileak onartuko dituen Foru Agindua eta, txikikeriak gora-behera, 2017an onartutakoen lerro beretik datoz. Horrela bada, gure ustez, jarraian azalduko dugunez, gipuzkoarroi iruzur egingo zaigu berriz ere. Basoaz ari dira, baina iaz laguntzen % 95etik gora kanpoko espezieak landatzera eta ustiatzera, makineria erostera, gai fitosanitarioak erabiltzera eta mendiko pistak egitera eta zaintzera bideratu zen. Horrek ez dauka zerikusirik bertako basoak kontserbatzearekin eta sustatzearekin. Ikuspegi ekonomizista eta klientelista da atzean, interes orokorraren alde egiten ez duena alegia. Diru publikoa sektore pribatuaren esku jartzea da funtsean, gehiena egurzaleen sektoreko enpresa eta jabe gutxi batzuen esku, fundazio eta elkarteren bat ere tarteko delarik. Sail txikien jabe diren ehunka herritar eta baserritarrei aurrekontuaren herena besterik iristen ez bazaie ere, Aldundia saiatzen da deialdia kutsu sozial batez janzten. Baina orain artekoa gutxi ez, eta diru laguntzak emateko garaian, jarduera edozein dela ere, lursailak Naturagune Babestuan egotea hobesten da. Kontraesanez betetako deialdia, maiz basoen guztiz kontra doana. Ulertezina!

Edozein adituk jakin badaki, ederki asko jakin ere, ekoizpenera bideratutako zuhaitz-landaketa batek ez duela zerikusirik basoarekin, nahiz eta gerora egiten den kudeaketaren arabera landaketek baso natural baten funtzioak bete ahal izan. Baso autoktonoak askoz ere aberatsagoak dira ezbairik gabe landaketa hutsak baino, bai egiturari dagokionez, bai konplexutasunari, dinamikari nahiz biodibertsitateari dagokionez. Horrexegatik diogu laguntza-deialdiaren edukia iruzurra dela. Zuhaitz-landaketak ustiaketa industrialari eta produktibitateari begira sortuak dira eta hori bertako basoen kontserbazioaren aurkako ildoa da zeharo. Izenburu ederra bezain faltsua jarrita gizartea engainatu nahi dute, eta hori iruzurra da.

Arestian esan bezala, basoko diru-laguntzak mendiaren ikuspegi ekonomizistatik abiatuak dira. Hortaz, 2017an aurrekontuan jaso ziren ia 3 milioi euroetatik % 95etik gora zuhaitz arrotzak landatzera, makineria erostera, landare-osasun tratamendua egitera, pista berriak zabaltzera eta antzeko jardueretara bideratu dira. Baina hori gutxi omen, eta gelditzen ziren apurrak, basoak kontserbatzera eta baso-ekosistemen ingurumen balioa emendatzera bideratutakoak ere, antza, lur-jabeak nahitaez eskua sartzera eta ekintzak egitera behartzen ditu. Lanok maiz basoaren naturaltasunaren aurka eta haien egitura konplexu eta anitzaren aurka jotzen dute. Beraz, agerian da basoko diru-laguntzak egurraren ekoizpenari laguntzeko direla, hau da, basogintza ustiatzailea dutela helburu eta xede horrekin bultzatu nahi dituztela zuhaitz-landaketak, eta ez oihanak eta baso-ekosistemak hobetzea, deialdiaren izenburutik ulertarazi nahi diguten moduan. Sektoreari laguntzea, basogintza eta egurgintza sustatzea, baso-jabe txikiei, baserritarrei laguntzea zilegi ez ezik behar-beharrezkoa ere bada, baina erakunde publikoek, Gipuzkoako Foru Aldundia kasu, interes orokorraren alde egin beharko lukete, denon Ondare Naturala eta biodibertsitatearen kontserbazioari eta hura zabaldu eta hobetzeari lehentasun osoa emanez.

Egun, burutzen diren baso-ustiaketa gehienak paperetan aipatzen den iraunkortasunetik urruti daude oso. Izan ere, erabateko soilketen (matarrasak) bidez mozten baita basoa eta horrek gurea bezalako mendiko eremu aldapatsuan, dugun euri eta hezetasunarekin, biodibertsitatean nahiz lurzoru eta ur-sistemetan oso eragin kaltegarria (inpaktu larriak, muturrekoak ez direnean) sortzen baitu. Mendietako Lege eta Foru Arauaren oinarrizko zutabe eta helburu nagusietan datza diru laguntzen deialdia; hortaz, horrelako jarduerak bultzatzea eta babestea ulertezina zaigu. Gipuzkoako Foru Aldundiak, Landa Garapen arloko Mendietako Zuzendaritzaren bitartez, bertako basoen kontserbazioa eta sustapena izan beharko luke xede nagusi. Horretarako, ordea, baso politika erabat aldatzeari ekin beharko lioke. Nahiko genuke, bai, diru-laguntzen aurrekontuaren % 95 kontserbazioaren alde bideratzea!

Alabaina, zoritxarrez, laguntzak ematerakoan jabeei ez zaie behartzen bertako zuhaitz-espezieak landatzera. Kasu batzuetan are okerragoa da, gerora edozein landare-mota hautatuta ere soilketa egiteko dirua ematen baitzaie. Horrela, esaterako, oso kaltegarriak diren espezieak, eukaliptoa kasu, edota kanpokoak eta inbaditzaileak direnak sasi-akazia, paulonia edo Lawson altzifrea kasu, zuzenean ez bada zeharka daude diruz lagunduta. Baina hori guztia gutxi balitz, deialdian laguntzak emateko garaian ikaragarri baloratzen da lursaila Natura 2000 Sarean kokatuta egotea, 20 puntuz! Ondorioz, Naturaguneetan espezie arrotzak sustatzen ari dira, bai koniferoak (Kriptomeria, sekuoia edo Douglas izeia), bai hostozabalak, eukaliptoa esaterako. Gauzak horrela, urtetik urtera orain aipaturiko espezieen baso-azalera gora doa etengabe. Ez harritu gero Aiako Harria Parke Naturalean edo Arno Babes Bereziko Eremuan bezalako naturaguneetan eukaliptoak ikusten badituzu!

Gure kritika luzatu eta zabaldu genezake matarrasen, nekazaritzako gai kimikoen, pista berriak zabaltzearen edo makineria astunaren erabileraren inguruan, ugariak eta anitzak baitira horiek sorturiko kalteak, batzuk itzulezinak. Ikerlanek gero eta nabarmenago azpimarratzen dute ustiatze-formulen eragina. Hautatzen den espezieaz gain, lursailaren kudeaketaren araberakoa izaten baita zuhaiztiak bildu dezaken biodibertsitatea eta beteko dituen funtzio ekologikoak. Horregatik guztiagatik, NATURKONetik Aldundiari duen baso-politikaren aldaketa sakona eskatzen diogu. Bertako basoen kontserbazioa eta horien hedapena nahiz sustapena bultzatzen dituzten neurriak aldarrikatzen ditugu, eta bere izenburuarekin bat egiten duen edukia duen deialdia nahi dugu, besterik ez.
Gipuzkoako 16 erakunde naturalista eta kontserbazionistak sortutako kolektiboa da Naturkon, eta natura eta ingurumena kontserbatzearen alde jokatzea eta erakundeei hala jokaaraztea du helburua. Horreterako bere kezkak helarazten dizkie botere publikoei, lege-aldaketak proposatzen dizkie, ingurumenaren eta lurraldearen alde indarrean dauden lege-arauak bete ditzatela exijitzen die eta haien aurrean salatzen ditu arlo honetan etenik gabe egiten diren gehiegikeriak.

Harremanetarako:
  • 676 066 696 (Aitziber Sarobe)
  • 635 727 267 (Rafa Perez)
  • 655 722 399 (Aitor Leiza)
http://naturkon.blogspot.com.es
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Sobre la política forestal de la DFG, y van...

*|MC:SUBJECT|*
NOTA DE PRENSA

16-04-2018
Ver en el navegador

¿Ayudas para mejorar los bosques?
¡Todo un engaño!
Hoy mismo se ha publicado la Orden Foral por la que se aprueban las ayudas para el mantenimiento, mejora y desarrollo de los bosques en Gipuzkoa, con sus correspondientes bases reguladoras, las cuales siguen la línea de las aprobadas en 2017. A nuestro entender, ello supone todo un fraude a la sociedad. Se nos habla de bosques cuando un porcentaje aplastante, superior al 95 % se pretende destinar a cultivos forestales de exóticas, tratamientos fitosanitarios, compra de maquinaria y construcción de pistas, que quedan muy lejos de lo que sería una conservación y promoción activa de nuestros bosques autóctonos. Se trata de una visión completamente economicista y clientelar que no busca el bien general, sino la transferencia de fondos públicos al sector privado, siendo las principales beneficiarias unas pocas empresas y alguna fundación que hacen negocio bajo el paraguas de una nutrida masa de pequeños propietarios, con los que visten la decisión con envoltorio social. Para más inri, en la adjudicación de este tipo de ayudas, sea cual sea la actividad, se valora especialmente que los terrenos se encuentren en un Espacio Natural Protegido, todo un contrasentido.

Cualquier experto sabe que un bosque y una plantación forestal con vocación productivista nada tienen que ver ni estructural, ni dinámica, ni funcionalmente, si bien los cultivos pueden cumplir parte de las funciones del bosque dependiendo de la gestión que se haga de los mismos. Por ese motivo, denunciamos el fraude que suponen estas ayudas desde su planteamiento y concepción, al estar encaminadas a cultivos y productividad, y no a los verdaderos bosques, complejos estructuralmente, multifuncionales y biodiversos. Tratan de engañar a la sociedad maquillando el título y objetivo general de estas ayudas, que poco tienen que ver con las líneas de actuación que posteriormente proponen.

Como hemos dicho, la política de ayudas parte de una visión totalmente economicista del monte. Así, en 2017 más del 95 % de los casi 3 millones de euros fueron destinados a la productividad de los cultivos forestales -mayoritariamente de especies exóticas-, construcción de pistas y compra de maquinaria. Pero es que además, la pequeña parte destinada a la conservación de los bosques y a aumentar el valor medioambiental de los ecosistemas forestales, obliga a los propietarios a actuar en todo caso (sea o no necesario), lo que a menudo va en detrimento de la naturalidad y del valor ecológico de esas masas arbóreas. Por tanto, la realidad es que, desde ese prisma, las ayudas son para la promoción de los cultivos madereros y no para la mejora de los bosques y los ecosistemas que ellos conforman. El impulso al sector forestal y maderero, el apoyo a los baserritarras y pequeños propietarios, es legítimo y probablemente más que necesario, pero la Administración Pública, en este caso la Diputación, debería velar por los intereses generales y, en primer lugar, por la conservación y promoción del Patrimonio Natural.

La mayoría de las explotaciones forestales subvencionadas están, a día de hoy, lejos de la sostenibilidad, ya que las matarrasas provocan impactos severos (puntualmente críticos) en el entorno, en especial en lo referente a la pérdida de suelo y biodiversidad, y a la afección a acuíferos y sistemas hídricos, contraviniendo los principios básicos de la Ley y de la Norma Foral de Montes que supuestamente inspiran la convocatoria de esas ayudas. La Diputación debería tener como prioridad la conservación de nuestros bosques autóctonos y su promoción. Para ello tendría que dar un giro radical en sus políticas hacia ese objetivo. ¡Ya nos gustaría que el 95 % del presupuesto fuera para tal fin!

Sin embargo, ni siquiera se condiciona la concesión de subvenciones a la plantación de especies autóctonas, permitiéndose en algunos casos la plantación de cualquier especie, incluyendo el dañino eucalipto y otras exóticas invasoras como la acacia, la paulonia o el ciprés de Lawson. Para colmo, en la concesión de ayudas se valora especialmente (¡con 20 puntos!) las actuaciones en montes incluidos en la Red Natura 2000, por lo que indirectamente está promocionando especies alóctonas como el eucalipto y diversas coníferas (como la criptomeria, la sequoia o el abeto Douglas), con el consecuente impacto negativo en el medio natural. Por ello, la superficie forestal de las especies ahora citadas va en aumento año tras año. Que nadie se extrañe, pues, si se encuentra eucaliptales en parques naturales como Aiako Harria o ZECs como Arno.

Podríamos extendernos en nuestras críticas a las matarrasas como método de extracción generalizado, al uso de agroquímicos, a la construcción de pistas o a la utilización e maquinaria pesada por los daños que provocan. Son crecientes los estudios científicos que indican que en los cultivos forestales, aparte de la importancia de la especie escogida, la gestión que se hace de la propia masa condiciona enormemente la biodiversidad que puede albergar. Por todo ello, desde Naturkon proponemos un cambio radical de política forestal que priorice la conservación y promoción de los bosques autóctonos, de manera que las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sean acordes con este objetivo y, por tanto, con el propio título de las ayudas publicadas.
Naturkon es un colectivo integrado por 16 entidades conservacionistas y naturalistas de Gipuzkoa, cuyo objetivo es velar por la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, trasladando a los poderes públicos sus preocupaciones al respecto, proponiendo modificaciones legales, exigiendo el cumplimiento de la normativa ambiental y territorial vigente y denunciando los eternos atropellos que se perpetran en este ámbito.
Teléfonos de contacto:
  • 676 066 696 (Aitziber Sarobe)
  • 635 727 267 (Rafa Perez)
  • 655 722 399 (Aitor Leiza)
http://naturkon.blogspot.com.es
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*