"EZ DUGU ASMORIK GIPUZKOAN NATURA 2000 SAREA GARATZEKO"

Arantza Ariztimuño (PNV)

Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendi Zuzendaria

Gipuzkoako natura kontserbatzeko ardura duen pertsona (Donostian, 2015eko azaroan)2017/07/13

Naturkonen proposamena laguntza publikoak arautzeko

Naturkonen proposamena, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailari luzatua eta beste hainbat euskal administrazio publikori jakinarazia. *|MC:SUBJECT|*

Euskal erakunde publikoen diru-laguntzak
arautzen dituzten oinarrietan
ingurumenaren eta kontserbazioaren aldeko baldintzak
gehitzeko eskaera

 
 

Naturkon
Naturaren  Kontserbazioa  Gipuzkoan

 
 

Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Sailari
bidali zaio idatzi hau eta, jakingarri gisa,
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundien, Udalen
eta Zerbitzu Mankomunitateen administrazio-organoei ere bai.
Halaber Eusko Legebiltzarreko
eta hiru lurralde historikoetako Batzar Orokorretako taldeei.

 


Administrazio-kudeaketaren fragmentazioak, oro har, sektorekako espezializazio handiagoa dakar eta, beraz, aldian aldiko sektorean zerbitzu hobea ere bai. Haatik, fragmentazio horrek berak disfuntzioak ere ekartzen ditu maiz, ekintzak abiarazten dituen sektorean ez beste guztietan kalteak eragiten baitira beste departamenduek kudeatzen dituzten politika publikoen helburuen kontrako ondorioak ekarrita. Hala, alde batetik sektore batean lortzen den onura beste sektoreetan eragindako kalteekin batera iristen da, eta zalantzan jar liteke neurriak gizarteari eta interes orokorrari egiten dion ustezko onura.
 

---------------------

 

Halako disfuntzioen kalteak ahal beste leuntzearren, aspaldi xedatu ziren hainbat aurreikuspen, sail guztiek errespetatu beharreko zeharkako araubide moduan. Esaterako, gure eremuan baditugu zenbait araubide erosketa eta kontratazio publikoko prozeduretan hondakinen bolumena eta energia gastua ahal bezain urriak izan daitezen; gardentasuna, parte hartze librea eta merkatu-askatasuna ez ezik, esleipendunaren langileen lan-eskubideak, genero-berdintasuna eta abar luze bat ere errespeta dezaten.

Hizkuntza-normalizazioarekin zerikusia duten zeharkako politikak ere badute beren zuzeneko eta berariazko isla kontratazio- eta hautaketa-prozesuetan eta laguntza-deialdietan, dela bete beharreko baldintza gisa, dela lehian baloratu beharreko irizpide gisa.

Haurren babesean ere aplikatu izan dira zeharkako klausulak  laguntza eta diru-laguntza deialdietan. Katalunian, esaterako, bortxatzaileen erregistroko ziurtagiria eskatzen hasiak dira adingabeei zuzendutako nahiz batez ere adingabeekiko tratua duten jarduera kulturaletarako diru-laguntzak jaso eman ahal izateko.

Beste hainbeste esan liteke gutxieneko araubide eta jokabide etiko batzuei jarraitzeko exijentzia dela eta: administrazioari ez ezik, hark diruz lagundu beharreko pertsona, enpresa zein erakundeei ere exijitzen zaie horiek betetzea.

Eusko Jaurlaritzan bertan, oraintsu idatzi berriak dira sari, beka, laguntza eta diru-laguntza deialdietako oinarrietan gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren aldeko irizpideak aplikatzen lagunduko duten klausulak behar bezala gehitzeko gomendio eta argibideak. Hainbat eragilek hartu dute parte horiek biltzen dituen dokumentua prestatzen, horien buru Emakunde izanik, noski,  eskumen nagusiaren titularra denez.

 

---------------------

 

Naturaren eta haren kontserbazioaren aldeko elkarteek osatutako erakundea garenez, Naturkonen ederki asko dakigu joera handia, bereziki handia, dutela horiek, naturak eta kontserbazioak alegia, administrazio sektorialek diruz lagundutako jardueren eragin kaltegarriak pairatzeko. Ezin konta ahala jarduera laguntzen dituzte administrazio publikoek, kirol arlokoak, kulturalak, aisialdikoak, turistikoak eta, naturarekiko gutxieneko begirunerik eta kalterik ez eragiteko gutxieneko neurririk erakusten ez dutenak. Ondorioak negargarriak izan ohi dira, inguru naturalaren kaltean, jakina.

Are mingarriagoa da, gainera, espezie babestuei eragiten dietenean halako jarduerek kaltea, hainbat espezieren ugalketa, migrazioa, oinarrizko portaera edo atsedena oztopatzen dutenean, besterik gabe suntsitzen direnean eta, bereziki, botere publikoek diruz lagundutako jarduera horiek naturagune babestuetan antolatzen direnean edo haiei zuzenean eragiten dietenean.

Gero eta sarriago gertatzen dira halakoak, eta gero eta dimentsio handiagokoak izan ohi dira, ‘abenturako’ jarduerek, turismoak eta, gero eta jarraitzaile gehiago baitituzte eta halako ekimenen antolatzaileek haientzako kondizio ezin hobeak aurkitu baitituzte landa-eremuan eta naturaguneetan. Kontzertuak, mendi-lasterketak, nekazaritzako elikagaien feriak, festak, erromeriak, motordun ibilgailuen zeharkaldiak… inoiz baino maizago antolatzen dira naturagune babestuetan, gero eta irisgarriagoak baitira eta, beraz, kalte hartzeko aukera gehiago baitute. Hori gutxi ez, eta parte-hartzaile arruntak naturan egoki portatzeko eta behar bezala errespetatzeko prestakuntzarik ez du izaten gehienetan.

 

---------------------

 

Horregatik guztiagatik uste dugu interesgarria ez ezik, behar-beharrezkoa ere badela ahalik eta lasterren dokumentu orokor bat egitea, gizon-emakumeen berdintasunaren aldeko irizpideen kasuan egindakoaren antzera, natura eta ingurumena errespetatzeko eta babesteko irizpideak ere aintzat har daitezen euskal administrazio publikoek jarduerak diruz nahiz bestela laguntzeko nahiz saritzeko argitaratzen dituzten oinarrietako baldintzetan, horiei gehitu beharreko klausulak gehituz, hala lehia bidezko deialdietan, nola, are motibo handiagorekin, erantzukizun handiagoa baitute, berariaz ematen dituzten zuzeneko laguntzetan eta diru-laguntza izendunetan ere.

Eta, koherentzia hutsez, ez baita inola ere etikoa nork bere burua salbuestea besteei exijitzen dizkien kondizioak betetzeko obligaziotik, euskal administrazio publikoek berek, zeinek bere eskumeneko arloan eta nork bere politika publikoen baitan, zuzenean antolatutako nahiz sustatutako jardueretan ere jaso behar lirateke irizpide horiek.

 

---------------------

 

Hori guztia dela eta, Naturkon - Naturaren Kontserbazioa Gipuzkoan kolektiboak Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Sailari eskatzen dio albait lehen abiaraz dezala, eta gida dezala, gizon-emakumeen berdintasuna sustatzeko kasuan egindakoaren antzeko prozesu bat eta euskal administrazio publikoentzako gida moduko dokumentu bat sor dezala haren bitartez, nork bere sari, beka, laguntza eta diru-laguntza deialdi publiko guztietan gehi ditzaten berek lagundutako nahiz saritutako jarduerek naturari, ingurumenari eta horien kontserbazioari kalterik ez eragiteko behar diren klausulak.

 

Zarautzen, 2017ko uztailaren 13an

 

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Propuesta de Naturkon para regular las ayudas públicas

Propuesta planteada por Naturkon al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco y comunicado a otras administraciones públicas vascas. 13 de julio de 2017 *|MC:SUBJECT|*
Petición de inclusión de
cláusulas de carácter ambiental y conservacionista
en las bases que regulan la concesión
de ayudas y subvenciones
de las instituciones públicas vascas

Naturkon
Naturaren  Kontserbazioa  Gipuzkoan
Este escrito se dirige al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco
y, con carácter informativo, a órganos administrativos de
Diputaciones Forales, Ayuntamientos y Mancomunidades de Servicios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa,
así como a los Grupos Parlamentarios del Parlamento Vasco
y a los Grupos Junteros de las Juntas Generales de  los tres territorios históricos.

La fragmentación de la gestión administrativa se traduce generalmente en una mayor especialización sectorial y por ende en un mejor servicio al sector de la sociedad implicado. Sin embargo, dicha fragmentación a menudo conlleva disfunciones en forma de acciones que generan perjuicios en sectores diferentes al gestionado por el departamento administrativo actor y acarrean consecuencias contrarias a las políticas públicas gestionadas por otros departamentos, de manera que el beneficio sectorial obtenido por un lado se acompaña de perjuicios que a menudo ponen en entredicho el resultado global para la sociedad y el interés general.

Como forma de paliar en la medida de lo posible dichas disfunciones, hace tiempo que se han incorporado previsiones en forma de directrices transversales a respetar por la totalidad de los departamentos. Así, en nuestro territorio contamos con normas orientadas a conseguir que los procedimientos de compra y contratación pública, por ejemplo, contribuyan a minimizar la generación de residuos y el gasto energético, que sean respetuosos no sólo con la transparencia, libre concurrencia y libertad de mercado, sino también con los derechos laborales del personal de las empresas contratadas, con los principios relacionados con la igualdad de género… etc.

Las políticas transversales relacionadas con la normalización lingüística tienen igualmente reflejo positivo y expreso en los procesos de contratación y en las convocatorias de ayudas y subvenciones, tanto en forma de obligaciones a cumplir como de criterio valorable dentro de la concurrencia competitiva.

Otro ámbito en el que existen experiencias de aplicación de cláusulas transversales en convocatorias de ayudas y subvenciones es la protección de la infancia. Así, por ejemplo, en Cataluña se exigen certificaciones del registro de abusadores para poder recibir ayudas públicas, siempre que las actividades culturales a subvencionar estén dirigidas a menores o supongan un trato predominante con menores.

Otro tanto se puede decir de unas mínimas condiciones éticas a observar en todo caso en el comportamiento no solo de la administración, sino también en el proceder de las personas, empresas y entidades a las que la administración subvenciona.

Recientemente se han redactado en el Gobierno Vasco una serie de recomendaciones y directrices para incluir adecuadamente en las convocatorias de becas, ayudas, subvenciones y premios las cláusulas que hagan aplicar los criterios de igualdad entre hombres y mujeres, reunidas en un documento cuyo proceso de elaboración ha contado con la participación de múltiples agentes, entre los que, como es lógico, se cuenta la entidad titular de la competencia principal, Emakunde.
 
---------------------

Como entidad integrada por asociaciones naturalistas y conservacionistas, Naturkon tiene constancia de que la protección de la naturaleza y su conservación constituyen un ámbito especialmente propenso a sufrir afecciones innecesarias como consecuencia de actividades subvencionadas por administraciones sectoriales. Son innumerables los eventos de tipo deportivo, cultural, lúdico, turístico… etc., subvencionados por los poderes públicos que no observan las mínimas normas en forma de cautelas, de acciones preventivas, de omisión de determinados comportamientos… etc. que acaban con un saldo desolador en cuanto a la conservación del medio.

Ello es especialmente sangrante cuando los mayores receptores del daño son especies protegidas, cuando se interfiere con la reproducción o con la migración de algunas especies, cuando directamente se las elimina y, muy especialmente, cuando las actividades subvencionadas por los poderes públicos transcurren en espacios naturales protegidos, o los afectan directamente.

Son situaciones cada vez más frecuentes y cada vez más intensas, toda vez que la afición a actividades ‘de aventura’, al turismo, al excursionismo, etc. va en aumento, y los organizadores de determinadas actividades han encontrado en el medio rural o incluso en zonas naturales unas condiciones especialmente atractivas para sus intereses. Conciertos, carreras de montaña, ferias agroalimentarias, fiestas, romerías de montaña, travesías motorizadas… etc. son cada vez más frecuentes en estos lugares, que se vuelvan cada vez más accesibles y por lo tanto más susceptibles de sufrir daños. A lo que hay que añadir la exigua preparación previa del usuario medio para observar unos determinados comportamientos éticos.
 
---------------------

Creemos por ello que es no solo interesante sino absolutamente necesario elaborar un documento general en la línea del elaborado en el caso de los parámetros de igualdad entre mujeres y hombres, para impulsar la incorporación de los criterios de protección ambiental y natural, mediante la inclusión de las cláusulas oportunas, al condicionado y la regulación de las bases de las becas, ayudas, premios y subvenciones que convoquen las administraciones públicas vascas, incluyendo no sólo las que se conceden en régimen de concurrencia competitiva, sino también, con mayor motivo dada la mayor responsabilidad institucional en que se incurre, las subvenciones directas y nominativas.

Y por pura coherencia, como no resulta en absoluto ético imponer a terceros condiciones de cuyo cumplimiento uno mismo se exime, dichos criterios deberían ser incorporados asimismo a las actividades directamente organizadas o impulsadas por las propias administraciones públicas vascas en el marco de sus respectivas políticas públicas.
 
---------------------

Por todo ello, Naturkon - Naturaren Kontserbazioa Gipuzkoan insta al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco a que acometa a la mayor brevedad y lidere un proceso similar al ya realizado en el ámbito de la igualdad de género, y elabore un documento que sirva de guía a las administraciones públicas vascas para que incorporen en todas sus respectivas convocatorias públicas de ayudas, subvenciones, becas y premios las cláusulas necesarias para evitar que las actividades premiadas, ayudadas o subvencionadas causen perjuicios al medio ambiente y a su conservación.
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*