"EZ DUGU ASMORIK GIPUZKOAN NATURA 2000 SAREA GARATZEKO"

Arantza Ariztimuño (PNV)

Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendi Zuzendaria

Gipuzkoako natura kontserbatzeko ardura duen pertsona (Donostian, 2015eko azaroan)2018/07/09

¡Ya era hora!


Ayer tarde el Parlamento Vasco aprobó por unanimidad una propuesta muy interesante. ¡POR  UNANIMIDAD!

Ha pedido al Gobierno Vasco que refuerce el grupo de delitos medioambientales de la Ertzaintza y que lo dote de los recursos humanos y materiales necesarios, y que sus miembros reciban formación. Asimismo pide a Diputaciones Forales y Ayuntamientos que lleven a cabo acciones semejantes en los cuerpos de seguridad de su competencia.

Es motivo de alegría para los conservacionistas que el Parlamento haya tratado este tema planteado hace tiempo. Ha abierto las puertas al trabajo futuro, y a que los delitos ambientales, pan de cada día, sean perseguidos por alguien, gracias a la propuesta adoptada.

Además teniendo en cuenta las exposiciones de los y las parlamentarias, creemos que dicha propuesta será tenida en cuenta en los nuevos textos legales que se aprueben en el futuro.

Agradecemos la labor de todos y todas aquellas que han participado impulsando este proceso, activistas, abogados y particulares y sobre todo, sin olvidar a los y las parlamentarias que han participado con su voto.

Este es el texto de la propuesta aceptada:

1.  El Parlamento insta al Gobierno a reforzar el grupo de delitos medioambientales dependiente de la Jefatura de Investigación Criminal y Policía Judicial y a potenciar su capacidad de investigación. Este grupo, para el correcto ejercicio de sus funciones, estará dotado de recursos humanos, materiales, técnicos y formativos suficientes para garantizar que ninguna infracción o delito quede impune.

2.  El Parlamento insta al Departamento de Seguridad a que se profundice en la labor preventiva de estos delitos en las diferentes comisarías. Con este mismo objetivo, se realizarán cursos de formación específica, dirigidos fundamentalmente a los equipos de inspecciones oculares de la Ertzaintza, en las técnicas de toma de muestras de las tipologías delictivas mencionadas. También se elaborará un protocolo específico de recogida de denuncias interpuestas por particulares en materia medioambiental en las comisarías, con la finalidad de facilitar la interposición de las mismas y su recogida de la manera más completa posible de cara a su posterior tramitación judicial.

3.  El Parlamento insta al Gobierno a constituir una comisión interinstitucional, en la que se integren representantes de los departamentos de Seguridad y de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, junto a diputaciones y ayuntamientos con plantillas de Policía Municipal, para desarrollar un plan de actuación vasco ante infracciones y delitos medioambientales. Dicho plan, que tendrá una fecha límite de aprobación de un año, contemplará, como mínimo, los protocolos y procedimientos de actuación, Las responsabilidades de cada administración y agente involucrado en cada caso, la coordinación entre las distintas agencias que participen en los casos, y la adecuación de las tácticas operativas a las necesidades de investigación de las infracciones y delitos medioambientales.

4.   El Parlamento insta al Gobierno a impulsar, durante la presente legislatura, en colaboración con las diputaciones forales y respetando el ámbito competencial de cada institución, la legislación básica del Estado mediante las oportunas leyes o normas forales de cuerpo de agentes forestales medioambientales, para que estas y estos profesionales puedan cumplir con sus funciones de custodia medioambiental y sus atribuciones como agentes de la autoridad con la debida eficacia.

5.  El Parlamento Vasco recomienda a las diputaciones forales, en el seno de sus propias competencias, que hagan una apuesta decidida por reforzarla plantilla y las funciones como agente de la autoridad de la guardería forestal medioambiental, dotándoles de los medios técnicos y materiales necesarios y facilitándoles la formación continua y necesaria para poder ejercer sus funciones con garantías.

6.  El Parlamento Vasco recomienda a los municipios con plantillas de Policía Municipal que instruyan, formen y designen recursos en dichas plantillas, para desarrollar adecuadamente las funciones que les competen en materia medioambiental.

Naturkon – Naturaren Kontserbazioa Gipuzkoan
29 de junio de 2018

2018/06/30

Bazen garaia!

Oso proposamen interesgarria onetsi du bart arratsaldean Eusko Legebiltzarrak aho batez. AHO BATEZ!

Jaurlaritzari eskatu dio sendo dezala Ertzaintzaren barruan ingurumen-delituen aurkako unitatea, behar bezala horni dezala pertsonaz eta materialez, behar bezala presta ditzala haren kideak. Halaber, Foru Aldundi eta Udalei antzeko ekimenak egin ditzatela beren eskumeneko zaintza-taldeetan.

Kontserbazionistok aspaldi planteatutako kontu honi heldu dio azkenean Legebiltzarrak, pozteko motiboa da. Aurrera begira lan egiteko ateak ireki ditu, eguneroko kontuak ditugun delitu horiek azkenean nork borrokatua izango baitute onetsitako proposamenari esker.

Legebiltzarkideen hitzaldiari erreparatuta, gainera, badugu motiboa etorkizunean landuko diren testu legal berrietan hitzok isla izango dutela espero izateko.

Eskerrak eman nahi dizkiegu prozesu luze horretan esku hartu duten guztiei, tiraka eta bultzaka jardun duten ekintzaile, abokatu eta partikularrei batez ere, boto eman duten legebiltzarkideak ahaztu gabe noski.

Hau da onartutako proposamenaren testua:

1. Legebiltzarrak Jaurlaritzari eskatzen dio indartu dezala Ikerketa Kriminalaren eta Polizia Judizialaren Buruzagitzaren menpeko ingurumen- delituen taldea eta bultzatu dezala bere ikerkuntza-ahalmena. Talde horrek, bere zereginak behar bezala betetzeko, ezein arau-hauste edo delitu zigorrik gabe geratzen ez dela bermatzeko behar diren giza baliabideak, baliabide materialak, teknikoak eta prestakuntzakoak edukiko ditu.

2. Legebiltzarrak Segurtasun Sailari eskatzen dio delitu horien prebentzio- lana sakondu dadila komisarietan. Helburu horrekin berarekin, prestakuntza espezifikoko ikastaroak egingo dira, batez ere Ertzaintzaren begi-ikuskapenetarako taldeentzat, aipatu delitu-tipologien laginak hartzeko teknikei buruzkoak. Halaber, protokolo espezifiko bat landuko da partikularrek komisarietan aurkeztutako ingurumen-alorreko salaketak jasotzeko, erraztasunak emateko salaketa horiek aurkezteko eta ahalik eta modurik osoenean jasotzeko, ondoren bide judizialetik izapidetzeko.

3. Legebiltzarrak Jaurlaritzari eskatzen dio instituzio arteko batzorde bat eratu dadila, non sartuko diren Segurtasun Sailaren eta Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren ordezkariak, udaltzaingoko pertsonalak dituzten aldundi eta udalekin batera, ingurumen-arloko arau-hauste eta delituen aurrean jarduteko euskal plana garatzeko. Aipatu planak, urtebeteko gehienezko epean onetsi beharko denak, jasoko ditu, gutxienez, jarduera-protokolo eta -prozedurak, administrazio bakoitzaren eta kasu bakoitzeko agentearen erantzukizunak, kasuetan parte hartuko duten agentzien arteko koordinazioa eta taktika operatiboen egokitzapena ingurumen-arloko arau- hauste eta delituen ikerkuntzaren beharrizanen arabera.

4. Eusko Legebiltzarrak Jaurlaritzari eskatzen dio ezen, legealdi honetan zehar, foru-aldundiekin elkarlanean eta instituzio bakoitzaren eskuduntza- eremua errespetatuz, Estatuko oinarrizko legedia bultza dezala agente baso-ingurumeneko kidegoari buruzko lege edo foru arauen bidez, profesional horiek ingurumenaren zaintzarako funtzioak eta agintaritzaren agente gisa duten eskuduntza eraginkortasunez betetzeko.

5. Legebiltzarrak foru-aldundiei gomendatzen die, horretarako haien eskuduntza propioak erabilita, oihanzaingoko eta ingurumen-zaintzako pertsonala eta agintaritzaren agente gisa duten funtzioak indartzeko ahalegin irmoa egin dezatela, eta baita euren funtzioak bermeekin betetzeko beharrezkoak diren baliabide tekniko zein materialak eta etengabeko prestakuntza eskaintzekoa ere.

6. Legebiltzarrak udaltzaingoko pertsonalak dituzten udalei eskatzen die pertsonal horiek irakatsi, prestatu eta baliabidez hornitu ditzatela, ingurumenaren arloan esleituta dituzten funtzioak egoki betetzeko.  Naturkon – Naturaren Kontserbazioa Gipuzkoan

2018ko ekainaren 29an

2018/06/27

ARALARKO ENIRIO-IGARATZA PISTA PROIEKTU BERRIARI EZETZA!!

*|MC:SUBJECT|*
PRENTSA-OHARRA

2018-06-27
Ikusi nabigatzailean

ARALARKO ENIRIO-IGARATZA PISTA PROIEKTU BERRIARI EZETZA!!

Gipuzkoako Arkamurka, Itsas Enara, Eguzki, Landarlan eta Mutriku ekologista eta natur taldeek berriro eskatu diote Foru Aldundiko Mendi Zuzendaritzari atzera botatzeko “Igaratzako txaboletarako mendi bidearen egokitzapena” deitutako pista proiektu berria. Proiektu hau, Enirio Aralar mankomunitateak. iaz aurkeztutakoaren oso antzekoa da, horren ingurumen ebaluazio inpaktua Aldundiko Ingurumen Departamendutak onartu ez zuelarik.

Horiez gain, hauek dira Aldundiari adierazitako arrazoi nagusiak pista proiektu berriari berriro ezetz esateko:


- Europak eta Euskadik babestutako espezie eta habitat suntsituko dituelako, horien artean 5 hagin eta 16 gorosti.

- Kalteak onurak baino askoz gehiago direlako eta berreskuratu ezinak.
- Pista proiektu berria ez da beharrezkoa Aralarren kontserbaziorako, ezta larreen babeserako, dagoeneko Aralarko larreetan orain dela 20 urte baino % 20 ganadu gehiago baitabil.

- Aralar Natur Parkearen Ordenazio plana ez du betetzen.

- Lareoko urtegira ura eramaten duten erreka bat kaltetuko duelako.

- Herri-lurretan egin nahi dituzten proiektu hauen inguruko erabakiak hartzeko prozesuan, herritar askoren iritzia —bereziki mendizale, kontserbazionista eta zientzialariena— baztertu egin dira, eta horrek bizikidetzan eragin negatibo azpimarragarria izan du.

- Eta Aranzadi Zientzia Elkarteak bere azken txostenean esandakoarekin bat egiten dugulako:
  • "pista berrien eraikuntzari buruzko erabakiak atzeratu egin beharko lirateke Larreen Ordenazio Plan bat egin arte.”

Behingoz pista proiektu hauek baztertu, sektore ezberdinak aintzak hartu eta Aralar Natur Parkeko legedia bete dezala Aldundiak, bada garaia!

DONOSTIAN, EKAINAREN 23AN

Arkamurka Natur Taldea, Itsas Enara, Eguzki, Landarlan Ingurumen Elkartea, Mutriku Natur Taldea

Gipuzkoako 16 erakunde naturalista eta kontserbazionistak sortutako kolektiboa da Naturkon, eta natura eta ingurumena kontserbatzearen alde jokatzea eta erakundeei hala jokaaraztea du helburua. Horreterako bere kezkak helarazten dizkie botere publikoei, lege-aldaketak proposatzen dizkie, ingurumenaren eta lurraldearen alde indarrean dauden lege-arauak bete ditzatela exijitzen die eta haien aurrean salatzen ditu arlo honetan etenik gabe egiten diren gehiegikeriak.

Harremanetarako:
  • 682463478 (Edurne Huesa)
  • 688677705 (Koro Irazustabarrena)
  • 615724598 (Rafa)
http://naturkon.blogspot.com.es
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*